Ja Dievs ir ar Tevi, kas gan būs pret tevi?

“Vai tu neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” Jesajas 40:28-31

Cik spēcīgi vārdi! Tādus lasot gribas atkal un atkal noliekt galvu Visuvarenā Kunga priekšā, kurš mūs ik brīdi uztur, kurš nenovērš savas acis no mums, kurš mīl mūs ar bezgalīgu mīlestību. Lai šis Vārds kalpo par mēneša lozungu un ir par stiprinājumu ikdienā ikvienam, bet jo īpaši visiem skolēniem un studentiem, kuriem mācību semestris tuvojas beigām, un līdz ar to arī eksāmeni un pārbaudījumi. 

Lai Dievs dod nepiekust!