Draudzes sieviešu un vīriešu tikšanās!

22. oktobrī Kalnciemā notiks draudzes sieviešu un vīru tikšanās. 

Sieviešu tikšanās notiks “Granītos” plkst. 11:00. Šoreiz tiks pārrunāti Jēzus dotās lūgšanas “Mūsu Tēvs debesīs…” pēdējie 3 lūgumi un noslēguma vārdi. Otrajā tikšanās daļā būs sarunas par to, kas ir laime un kas vajadzīgs, lai cilvēks, un īpaši, sieviete būtu laimīga. Visas sievietes aicinātas padomāt par savu personīgo pieredzi – kas mani dara laimīgu? 

Vienlaicīgi norisināsies arī vīru tikšanās un nopietnas sarunas! 

Pēc pārrunām visi laipni aicināti uz sadraudzību un pusdienām “Granītos” plkst. 14:00.

 

Sveicam oktobra jubilārus!

Caur ticību ver Debess vārtus,
caur ticību ver apvārsni,
lai prieks kā saule uzzied acīs,
lai miers kā upe pāri plūst.(I. Seņkāne)

Baiba – 09.10.
Inta – 19.10.

No sirds sveicam svētku dienā un vēlam stipru ticību, dzīves ceļu ejot!

 

Ja Dievs ir ar Tevi, kas gan būs pret tevi?

“Vai tu neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” Jesajas 40:28-31

Cik spēcīgi vārdi! Tādus lasot gribas atkal un atkal noliekt galvu Visuvarenā Kunga priekšā, kurš mūs ik brīdi uztur, kurš nenovērš savas acis no mums, kurš mīl mūs ar bezgalīgu mīlestību. Lai šis Vārds kalpo par mēneša lozungu un ir par stiprinājumu ikdienā ikvienam, bet jo īpaši visiem skolēniem un studentiem, kuriem mācību semestris tuvojas beigām, un līdz ar to arī eksāmeni un pārbaudījumi. 

Lai Dievs dod nepiekust!

 

Aicinājums!

Mīļā draudze! Ja Jums ir kādas liecības, dzeja, dziesma, pārdomas vai kādi citi radoši darbiņi, ar kuriem vēlaties dalīties mūsu mājaslapā, droši sūtiet tos uz mūsu draudzes e-pastu ar norādi, ka vēlaties to publicēt mūsu mājaslapā! Liels paldies!

Draudzes e-pasta adrese  ejdraudze@gmail.com

20151224_092540_Richtone(HDR)[1]

SVEICAM JUBILĀRU!

“Cik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi,

Dus Tavās rokās mani mūža gadi!”

29.novembrī ar nelielu apsveikuma koncertu devāmies sveikt mūsu mīļo draudzes ganu emeritus Elmāru Zvaigzni viņa 95 gadu jubilejā.

 

Untitled-1

Meitenes un sievietes tiekas Kalnciemā!

 

28.novemPB280202brī Kalnciemā norisinājās pēdējā šā gada sieviešu tikšanās, kuras laikā tika pārrunāts temats “Atteikšanās lūgšana”. Tikšanās laikā pārrunājām jautājumus par paļaušanos, jo paļāvība ir svarīgākā lieta mūsu attiecībās ar Dievu. “Kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst.” (Jes 40:31) Cik tad daudz mēs rēķināmies ar Dievu savas ikdienas gaitas plānojot un kārtojot? Vai paļauties uz Dievu ir grūti vai viegli? Kas mums traucē pilnībā paļauties uz Dievu? Vai paļaušanās ir padošanās?

Kas paļaujas vienīgi uz Dievu, tam sirdī valda trīs lietas:

  1. Patiesa dievbijība;
  2. Īsta mīlestība uz Dievu;
  3. Patiesa paļaušanās uz Dievu.

Kas ir atteikšanās lūgšana? Kāds garīgais likums ir iekļauts šajā atteikšanās lūgšanā? Tā ir sevis, savas gudrības un prāta nolikšanā malā un pilnīga uzticēšanās Dievam. Ticība ir – pieņemt kādu lietu par pareizu, – pieņemt to bez šaubām. Ticība nav nekas vairāk vai mazāk kā aktīvi uzticēties Dievam. Atteikšanās lūgšanas pamatā lūdzējam ir jābūt gatavam saņemt vai nesaņemt to, pēc kā sirds ilgojas un jāpaļaujas Dieva lēmumam. Mums nevajag Dievam sniegt sīkus norādījumus problēmas risinājumam, uzskatot, ka mēs labāk zinām, kā tas jādara, bet gan ticībā jāieliek problēma Dieva rokās un jāpaļaujas, ka Dievs to paveiks vislabāk. Un vislabākais ir tas, ka to darot, Dievs mums dod mieru. “Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi.”(Jes 26:3) Pārrunu laikā lasījām citātus un cilvēku liecības no Katrīnas Maršalas grāmatas “Pāri mums pašiem”.PB280218

Jēzus Kristus mums parādīja vispārliecinošāko atteikšanās lūgšanas piemēru. Ar vārdiem: “Mīļais Tēvs, Tu spēj visas lietas. Ņem šo biķeri no manis. Tomēr ne kā es gribu, bet kā gribi TU” Viņš apzināti apņēmās savu gribu padarīt par Dieva gribu. Lūgšana netika atbildēta tā, kā to būtu vēlējies cilvēcīgais Jēzus. Tomēr spēks no krusta kopš tā laika nav mitējies plūst.

Pārrunu nobeigumā pārrunājām sludinātāja N. Vujičiča dzīves stāstu, par viņa pārdzīvojumiem dzīves laikā, par viņa ceļu līdz atklāsmei kāds ir  Dieva plāns attiecībā uz viņu, salīdzināšanos ar Dievu un darbu, ko viņš šobrīd dara pasaulē.

TikšPB280228anās reizē tika organizēta arī “Eņģeļu darbnīca”, kuras laikā radījām eņģeļus pašas sev par atgādinājumu neaizmirst lūgt par ģimenēm, kurās ir problēmas, un bērniem, kuri aug šādās ģimenēs.

Ivita Jansone

Paldies Ivitai par brīnišķīgo sestdienu! Lai Dieva svētība ir arī turpmāk!

Svētdienskolas bērnu nometne “Reiz Sensenos Laikos 2015”

Radošās darbnīcas!No 7. līdz 9. augustam, viskarstākajās mēneša dienās, Kalnciemā pavadījām svētdienskolas bērnu vasaras nometni!

Šajās trīs dienās bērni kopīgi darbojās garīgajās nodarbībās, kurās tika apspriests, kas ir vērtības, un kādas mums piemīt, spēlēja sporta spēles, darbojās radošajās darbnīcās, veidoja teātra uzvedumus, slavēja Dievu, iepazina cits citu un labi pavadīja laiku!