Līdzība par dārgo pērli (Baiba Jansone)

‘’Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to.’’ (Mateja 13:45-46)

oyster-pearl-100903-02Šī Jēzus stāstītā līdzība Bībelē ietver vien divus pantus un daudzkārt šķiet, ka to nemaz neievērojam. Jāatzīstas, ka arī man šī līdzība bieži vien ir paskrējusi garām un šķitusi necila, ja salīdzinām to, piemēram, ar līdzību par žēlsirdīgo samarieti vai ar līdzību par labo ganu, vai arī ar līdzību par sējēju, kurām Bībelē ir veltīti vairāk nekā tikai divi panti. Taču, vai mēs patiesībā izprotam to brīnišķīgo vēsti, ko Dievs caur šiem diviem pantiem mums vēlas pateikt? Tajos ir atklāta Viņa lielā mīlestība uz cilvēkiem un lielā žēlastība, kuru Viņš mums ir parādījis, neraugoties uz to, ka nepārtraukti grēkojam un Viņu sāpinām.

Šī līdzība uz mani runāja caur Lerija Kraidera grāmatu ‘’Pazīt Jēzu Kristu kā savu Kungu’’, kurā autors brīnišķīgi ir izskaidrojis šos divus pantus: Tirgotājs (Kristus) nāca, meklēdams vīriešus un sievietes (pērles), kas atsauktos Viņam un Viņa glābšanas vēstij. Jēzus atdeva Savu dzīvību (atdeva visu, kas Viņam bija), lai iegādātos pērli. Katrs kristietis ir tā ‘’viena pērle’’, kas nopirkta par lielu samaksu (1. Korintiešiem 6:20).

Vai šajos pantos ietvertā vēsts nav brīnišķīga? Jēzus mūsu labā upurēja pašu dārgāko, savu dzīvību. Viņa lielā mīlestība uz mums, grēciniekiem, ir neizmērojama. Ja salīdzinām Viņa  mīlestību ar to mīlestību, kuru ik dienas rādām saviem tuvākajiem, tad mūsu mīlestība ir niecīga. Vai mēs tā spējam mīlēt savus tuvākos, ka būtu gatavi par viņiem atdot pašu dārgāko – savu dzīvību? Vai mēs esam kā šis tirgotājs?

Ik dienas novērtēsim, ko Kristus mūsu labā ir darījis, un savā sirdī turēsim šo līdzību. Atcerēsimies, ka mēs esam dārgi atpirkti. Ja jau Kristus par mums, grēciniekiem, atdeva pašu dārgāko, arī mums ir pilnībā jānododas Viņam, jānodod Viņa gādīgajās un mīlošajās rokās katra diena ar tās rūpēm un raizēm. Meklēsim savā ikdienā Kristu, dārgo pērli, kuras vērtību mums vēl ir jāmācās ik dienas izprast un novērtēt, jo samaksa, kuru viņš atdeva par mums, pērlēm, ir tik liela, ka nekas uz šīs pasaules nav vērtīgāks par to.

Baiba Jansone