Vai mēs sevi pazīstam? (Ausma Sluga)

“Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju: ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar mani.” (Atkl. 3:20)

Pie manām durvīm stāv Jēzus Kristus un klauvē. Ja es sadzirdu Viņa balsi, es steidzos tās atvērt, bet daudzreiz esmu savos ikdienas darbos aizņemta, un nav laika tās atvērt. Jēzus Kristus gaida, kad durvis atvērsies…, bet nesagaida un Viņš noskumis aiziet.

Padomāsim, kāds katram mums ir dzīves veids, kādi ir mūsu darbi, vai dzirdam Viņa klauvējienu, vai paklausām Dieva balsij? Kādi mēs esam Dieva priekšā – auksti, karsti vai remdeni? Ja mums trūkst gudrības, tad lūgsim Dievu, lai iepazītu Viņa patiesību.

Ļoti laba līdzība ir par istabas siltumu. Ja istaba ir auksta, tad mums jāsāk darboties – jākurina krāsns. Ja istaba ir karsta – tad jāatver logs. Tā ir darbība. Ja istaba ir silta, remdena, tad ieslīgstam labsajūtā un nedarām neko. Tā ir arī ar kristiešiem. Mēs varam būt dedzīgi, darbīgi, paklausīgi Dieva balsij. Izjūtam Dieva klātbūtni un ar prieku darbojamies ar saviem Dieva dotajiem talantiem, ko Viņš mums ir devis. Paklausība nes augļus.

Ir cilvēki, kam neinteresē Dieva vārds, neko par to nevēlas zināt. Viņi pamazām “atdziest”. Remdenie vienmēr atrod aizbildinājumus, kāpēc neatnāk uz dievkalpojumu. Viņi zina Dieva Vārda patiesību, bet nekalpo. Bez Kristus mēs kļūstam “kaili”, tukši, mazvērtīgi. Dievs dod mums žēlastības laiku. Viņš vēlas, lai visi tiktu izglābti. Dievs mūs māca un audzina. Mums jānoliek malā savs savtīgums, savs EGO. “Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus.” (1.Pt 1:7)

Vienotība draudzē – tas nozīmē būšanu uz viena pamata. Ticība nāk no Dieva Vārda dzirdēšanas. Dievs rūpējas par mums, pasniedz mums Dzīvības Maizi. Mums jālūdz, lai ticība izaug kā varens koks, kas nes augļus. Visas gudrības sākums ir dievbijība. Lūgsim, lai Dievs atdara mūsu acis, ausis un muti, lai mūsu kājas iet pa ceļu, kas seko Jēzum. “Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam Kungam.” (Rom 12:11)

Sekojot Jēzum, mēs soli pa solim tuvosimies Mīlestības Avotam. Novēlu visiem svētīgu kalpošanu!

Ausma Sluga